انتخابات

سلام. از فاصله ای که بین نوشته هام افتاده عذر میخوام .

گرفتار اداره ی یک بخش خصوصی در دولت مهرورزی  هستم .

حساسیت نتیجه انتخابات شورای شهر تهران، شهری  که در آن متولد شدم و رشد کردم، منو مجبور کرد بنویسم. اولین انتخاباتی که به یاددارم،  انتخابات ششم بهمن سال چهل بود. به خاطر دارم که رادیو (تلویزیون را همه نداشتن) چگونه مردم را به پای صندق رای دعوت میکرد تا مردم با رای خود مهر تائید برانقلاب شاه بگذارند و از آن به بعد بشود  انقلاب شاه ومردم.  چون نتیجه رفراندم به نفع دولت مردان آن زمان بود با وجود نبودن امکانات ارتباطی بصورت امروزی  کمتر از بیست و چهار ساعت نتیجه آن درسراسر کشور مشخص شد و در پی آن جشن و شادی برمردم تحمیل شد.

ولی امشب با گذشت پنج روز از روز جمعه هنوز از نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر تهران خبری نیست. اینطور که بنظر میرسد حتما دولتیان پس از دیدن نتیجه (امکان ندارد که فکر ناتمام بودن شمارش آرا به مغز کسی خطور کند)  آن پیش خود میگویند کاش میشد روز جمعه بیست و چهارم آذر ماه از صفحه تقویم پاک میشد تا آنها با همان حال وهوای روز پنج شنبه مملکت را اداره میکردند و با این همه سوال طرف نبودند.

موضوع دیگری که فکر منو مشغول کرده تشابه این انتخابات با انتخابات مجلس دوره ششم است که درآن جا هم بخاطر نفر سی ام اعلام نتیجه تازمان انصراف آقای .... بطول انجامید. 

  

/ 0 نظر / 11 بازدید