خروسک
     
 

 

نگران شادی

 
یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥

هنوز نتونستم ارتباط بین نقدینگی شرکت با اخلاق خودم را قطع کنم و فکر میکنم این ارتباط بواسطه تعهداتی است که دارم ، ولی اینو یاران من هنوز باهمه نزدیکی که بامن دارند درک نکرده اند و خودشان هم موجب کدورت میشوند. نمونه آن همین اتفاقات آخر اسفندماه بود که باعث شدکدورت را بسال نو ببریم .

موضوع از این قرار بود که مشکلات عدم پرداخت مطالبات شرکت توسط دست اندرکاران دولتی که بر خلاف شعار رهبران مملکت که باید با اجرای کامل اصل 44 مسئولیت های دولت به بخش خصوصی واگذار شود بطور ناخواسته ایجادکرده و میکنند شدیدا منو ترسانده بود که نکند شادی خریدشب عیدبرای خانواده کارکنان مهیا نشود و من بعنوان مسئول شرمنده همگی شوم.

که بازهم بلطف خداوند و تلاش دوستان تاحدودی رفع مشکل شد و شادی خرید شب را در چهره پسربچه یکی از کارکنان که بهمراه باباش آمده بود دفتر دیدم ویزدان را سپاس گفتم .

وامیدوارم در ساعات آخر سالی بایاران هم  رفع کدورت شود.

 

  

 

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed