خروسک
     
 

 

اولین خاصیت تحریم

 
جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥

بنا به دعوتنامه ای که از استرالیا آ مده بود قرار شد آقای ... باتفاق سه تن ازدوستان همکار یک ماهی راهی آن دیار شوند.

عیال آقای ...که ایشان هم کار علمی میکنند برنامه خودشان را طوری تنظیم کردند که  مسافرت هندوستان را درزمان نبودن همسرشان بروند.

روی این برنامه ها هر دو مشغول تهیه وسائل سفر شدند و از بخت خوش مقدر شد که خانم دو روز زوتر به دیار هند پرواز کنند. روز حرکت خانم فرا رسید و او رفت ولی از ویزا ی آقا خبری نبود. بامید اینکه خواهد آمد، مرد چند روزی را درخانه بدون همسر گذراند. در نهایت به دلیل ندان ویزا،  رفتن آقای ... به استرالیا منتفی شد و چون ایشان در اینجا تنها شده بود تصمیم گرفت برود هند و بخواست خدا کار ویزای هند برای ایشان هم سریع درست شد و او هم راهی آنجا شد و الباقی یک ماه را در دیار گاو پرستان درکنار هم بودند.

پس نتیجه میگریم اولین مرحله تحریم که شامل عدم صدور روادید برای اهل علم است که تحصیلاتشان  گرایش  هسته ای هم نیست، بدلیل بی سوادی بعضی از مسئولین روادید در کشور کانگورها، بنفع همسران جوان که دوری از یکدیگر برایشان مشکل است خواهد بود.

      

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed