خروسک
     
 

 

خدا حافظ گذشته

 
شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥

به خاطر اینکه عزیزی از من مکدر نشود، با گذشته خدا حافظی می کنم  ...................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

بنا به نوشته صادق هدایت در زندگی زخم های است که روح را می خورد و میتراشد.

 
  لینک دائم


وبلاگ فارسی

feed